رشته های تحصیلی

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۳۶۵ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
کاردانی فنی باغبانی-گل و گیاهان زینتیکشاورزیکاردانیترمی
کاردانی فنی باغبانی-گیاهان دارویی و معطرکشاورزیکاردانیترمی
کاردانی فنی پرورش اسبکشاورزیکاردانیپودمانی
کاردانی فنی پرورش توت فرنگیکشاورزیکاردانیپودمانی
کاردانی فنی پرورش زنبور عسلکشاورزیکاردانیپودمانی
کاردانی فنی پرورش صنعتی طیورکشاورزیکاردانیپودمانی
کاردانی فنی پرورش صنعتی گاوکشاورزیکاردانیپودمانی
کاردانی فنی تکثیر و پرورش آبزیان زینتیکشاورزیکاردانیپودمانی
کاردانی فنی تکثیر و پرورش ماهیان خاویاریکشاورزیکاردانیپودمانی
کاردانی فنی تکثیر و پرورش ماهیان سردابیکشاورزیکاردانیپودمانی
کاردانی فنی تکثیر و پرورش ماهیان گرمابیکشاورزیکاردانیپودمانی
کاردانی فنی تکثیر و پرورش میگوکشاورزیکاردانیپودمانی
کاردانی فنی تولید برنجکشاورزیکاردانیپودمانی
کاردانی فنی تولید چغندر قندکشاورزیکاردانیپودمانی
کاردانی فنی تولید دانه های روغنیکشاورزیکاردانیپودمانی
کاردانی فنی تولید سبزی و صیفیکشاورزیکاردانیپودمانی
کاردانی فنی تولید قارچ های خوراکیکشاورزیکاردانیپودمانی
کاردانی فنی تولید مرکباتکشاورزیکاردانیپودمانی
کاردانی فنی تولید میوه های مناطق معتدلهکشاورزیکاردانیپودمانی
کاردانی فنی تولید نیشکرکشاورزیکاردانیپودمانی