رشته های تحصیلی

نمایش ۳۶۱ تا ۳۶۵ مورد از کل ۳۶۵ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
مهندسی فناوری منابع طبیعی-سامانه های اطلاعات جغرافیاییکشاورزیکارشناسیترمی
مهندسی فناوری منابع طبیعی-مرتعداریکشاورزیکارشناسیترمی
میوه های سرد سیریکشاورزیکاردانیترمی
میوه های سردسیریکشاورزیکاردانیپودمانی
نوغانداریکشاورزیکاردانیترمی