رشته های تحصیلی

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۳۶۵ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
بهداشت آبزیانکشاورزیکاردانیپودمانی
بهداشت آبزیانکشاورزیکاردانیترمی
بهداشت آبزیانکشاورزیکاردانیپودمانی
بهداشت آبزیانکشاورزیکاردانیترمی
بهداشت فرآورده های دامیکشاورزیکاردانیترمی
بهداشت محصولات دامیکشاورزیکاردانیپودمانی
بهداشت محصولات دامیکشاورزیکاردانیترمی
بهداشت مواد غذایی با منشاء دامیکشاورزیکارشناسیترمی
بهداشت مواد غذایی با منشاء دامیکشاورزیکارشناسیپودمانی
بهداشتیار دامپزشکیکشاورزیکاردانیترمی
بهداشتیار دامپزشکیکشاورزیکاردانیپودمانی
بهداشتیار دامپزشکیکشاورزیکاردانیپودمانی
بهداشتیار دامپزشکیکشاورزیکاردانیترمی
بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشیکشاورزیکارشناسیپودمانی
پرورش اسبکشاورزیکاردانیپودمانی
پرورش اسبکشاورزیکاردانیترمی
پرورش اسبکشاورزیکارشناسیترمی
پرورش اسبکشاورزیکارشناسیترمی
پرورش اسبکشاورزیکاردانیترمی
پرورش زنبور عسلکشاورزیکاردانیترمی