رشته های تحصیلی

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۳۶۵ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
پرورش زنبور عسلکشاورزیکاردانیترمی
پرورش زنبور عسلکشاورزیکارشناسیترمی
پرورش طیورکشاورزیکاردانیپودمانی
پرورش طیورکشاورزیکارشناسیترمی
پرورش طیورکشاورزیکاردانیترمی
پرورش گاوکشاورزیکاردانیپودمانی
پرورش گاوکشاورزیکاردانیترمی
پرورش گاو و گاومیشکشاورزیکاردانیترمی
پرورش گاو و گاومیشکشاورزیکارشناسیترمی
پرورش گوسفند و بزکشاورزیکاردانیترمی
پرورش گوسفند و بزکشاورزیکارشناسیترمی
پرورش گوسفند و بزکشاورزیکاردانیپودمانی
تکثیر و پرورش آبزیانکشاورزیکارشناسیترمی
تکثیر و پرورش آبزیان زینتیکشاورزیکاردانیترمی
تکثیر و پرورش آبزیان زینتیکشاورزیکاردانیپودمانی
تکثیر و پرورش آبزیان گرایش آب شیرینکشاورزیکاردانیترمی
تکثیر و پرورش آبزیان گرایش آب شیرینکشاورزیکاردانیپودمانی
تکثیر و پرورش آبزیان گرایش میگوکشاورزیکاردانیپودمانی
تکثیر و پرورش آبزیان گرایش میگوکشاورزیکاردانیترمی
تکثیر و پرورش میگوکشاورزیکاردانیترمی