رشته های تحصیلی

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۳۶۵ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
تکنولوژی پرورش طیورکشاورزیکارشناسیترمی
تکنولوژی پرورش گاوکشاورزیکارشناسیپودمانی
تکنولوژی پرورش گاوکشاورزیکارشناسیترمی
تکنولوژی تولید برنجکشاورزیکاردانیترمی
تکنولوژی تولید چغندر قندکشاورزیکاردانیترمی
تکنولوژی تولید گندم و جوکشاورزیکاردانیترمی
تکنولوژی تولید نیشکرکشاورزیکاردانیترمی
تکنولوژی تولید و فرآوری پستهکشاورزیکاردانیپودمانی
تکنولوژی تولیدات زراعیکشاورزیکاردانیپودمانی
تکنولوژی شیر و فرآورده های لبنیکشاورزیکارشناسیترمی
تکنولوژی شیر و فرآورده های لبنیکشاورزیکارشناسیپودمانی
تکنولوژی شیر و فرآورده های لبنیکشاورزیکارشناسیترمی
تکنولوژی شیر و فرآورده های لبنیکشاورزیکاردانیپودمانی
تکنولوژی صید و بهره برداریکشاورزیکاردانیترمی
تکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشین های زراعی و باغیکشاورزیکاردانیترمی
تکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشین های زراعی و باغیکشاورزیکاردانیپودمانی
تکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشین های فرآوری خوراک دام،طیور و آبزیانکشاورزیکاردانیترمی
تکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشین های فرآوری خوراک دام،طیور و آبزیانکشاورزیکاردانیپودمانی
تکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشین های منابع طبیعیکشاورزیکاردانیترمی
تکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشین های منابع طبیعیکشاورزیکاردانیپودمانی