رشته های تحصیلی

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۳۶۵ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
تکنولوژی گوشت و فرآورده های گوشتیکشاورزیکارشناسیپودمانی
تکنولوژی گیاه پزشکیکشاورزیکاردانیپودمانی
تکنولوژی گیاه پزشکیکشاورزیکاردانیترمی
توزیع و مصرف آب کشاورزیکشاورزیکارشناسیپودمانی
توزیع و مصرف آب کشاورزیکشاورزیکارشناسیترمی
تولید دانه های روغنیکشاورزیکاردانیترمی
تولید دانه های روغنیکشاورزیکارشناسیترمی
تولید دانه های روغنیکشاورزیکارشناسیپودمانی
تولید دانه های روغنیکشاورزیکاردانیترمی
تولید غلات گرایش برنجکشاورزیکاردانیترمی
تولید غلات گرایش برنجکشاورزیکاردانیپودمانی
تولید قارچ های خوراکیکشاورزیکاردانیپودمانی
تولید قارچ های خوراکیکشاورزیکاردانیترمی
تولید مرکباتکشاورزیکاردانیپودمانی
تولید مرکباتکشاورزیکاردانیترمی
تولید نهالکشاورزیکاردانیترمی
تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطرکشاورزیکارشناسیپودمانی
تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطرکشاورزیکاردانیترمی
تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطرکشاورزیکارشناسیترمی
تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطرکشاورزیکاردانیپودمانی