رشته های تحصیلی

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۳۶۵ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
تولید و پرورش سبزی و صیفیکشاورزیکاردانیترمی
تولید و پرورش گل و گیاه زینتیکشاورزیکارشناسیپودمانی
تولید و پرورش گل و گیاهان زینتیکشاورزیکارشناسیترمی
تولید و فرآوری انگورکشاورزیکاردانیترمی
تولید و فرآوری پستهکشاورزیکارشناسیترمی
تولید و فرآوری پستهکشاورزیکاردانیترمی
تولید و فرآوری چایکشاورزیکارشناسیترمی
تولید و فرآوری چایکشاورزیکاردانیترمی
تولید و فرآوری خرماکشاورزیکاردانیترمی
تولید و فرآوری خرماکشاورزیکاردانیپودمانی
تولید و فرآوری زعفرانکشاورزیکاردانیترمی
تولید و فرآوری زعفرانکشاورزیکاردانیپودمانی
تولید و فرآوری زیتونکشاورزیکاردانیترمی
جنگلکشاورزیکاردانیترمی
جنگلداری جامع(آگروفارستری)کشاورزیکارشناسیترمی
جنگلداری جامع(آگروفارستری)کشاورزیکاردانیپودمانی
جنگلداری جامع(آگروفارستری)کشاورزیکاردانیترمی
جنگلکاری و پارکهای جنگلیکشاورزیکارشناسیترمی
حفاظت و حمایت منابع طبیعیکشاورزیکاردانیترمی
حفاظت و حمایت منابع طبیعیکشاورزیکارشناسیترمی