رشته های تحصیلی

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۳۶۵ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
زراعت برنجکشاورزیکارشناسیترمی
زهکشی و بهسازی خاککشاورزیکاردانیترمی
زهکشی و بهسازی خاککشاورزیکاردانیپودمانی
شیر و فرآورده های لبنیکشاورزیکاردانیترمی
شیر و فرآورده های لبنیکشاورزیکاردانیترمی
صید و بهره برداریکشاورزیکاردانیپودمانی
صید و بهره برداری آبزیانکشاورزیکارشناسیترمی
صید و بهره برداری آبزیانکشاورزیکارشناسیپودمانی
علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکشاورزیکاردانیپودمانی
علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکشاورزیکاردانیترمی
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(برای اجرا قبل از ۸۹)کشاورزیکاردانیپودمانی
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(برای اجرا قبل از ۸۹)کشاورزیکاردانیترمی
عمران گرایش اراضی کشاورزیکشاورزیکاردانیترمی
عمل آوری فرآورده های شیلاتیکشاورزیکاردانیترمی
فرآورده های بیولوژیککشاورزیکاردانیترمی
فرآوری خوراک دامکشاورزیکاردانیترمی
فرآوری محصولات شیلاتیکشاورزیکارشناسیترمی
فناوری پرورش توت فرنگیکشاورزیکاردانیپودمانی
فناوری پرورش توت فرنگیکشاورزیکاردانیترمی
فناوری زیستی مواد غذاییکشاورزیکارشناسیترمی