رشته های تحصیلی

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۳۶۵ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
کاردانی حرفه ای بهداشت آبزیانکشاورزیکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای بهداشت آبزیانکشاورزیکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای بهداشت محصولات دامیکشاورزیکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای بهداشت محصولات دامیکشاورزیکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای بهداشت یاری دامپزشکیکشاورزیکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای بهداشتیاری دامپزشکیکشاورزیکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای ترویج کشاورزی-توسعه روستاییکشاورزیکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای تسهیل گری توسعه روستاییکشاورزیکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای تولیدات کشاورزی-فرآورده های بیولوژیککشاورزیکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکشاورزیکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکشاورزیکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای فرآورده های بیولوژیککشاورزیکاردانیترمی
کاردانی فنی آب و خاک-انتقال و توزیع آب کشاورزیکشاورزیکاردانیترمی
کاردانی فنی آب و خاک-زهکشی و بهسازی خاککشاورزیکاردانیترمی
کاردانی فنی آب و خاک-عمران اراضی کشاورزیکشاورزیکاردانیترمی
کاردانی فنی آبخیزداریکشاورزیکاردانیپودمانی
کاردانی فنی آبیاری-انتقال و توزیع آب کشاورزیکشاورزیکاردانیترمی
کاردانی فنی آبیاری-زهکشی و بهسازی خاککشاورزیکاردانیترمی
کاردانی فنی احیای مناطق بیابانیکشاورزیکاردانیپودمانی
کاردانی فنی امور زراعی-تولید برنجکشاورزیکاردانیترمی