رشته های تحصیلی

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۳۶۵ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
کاردانی فنی امور زراعی-تولید چغندر قندکشاورزیکاردانیترمی
کاردانی فنی امور زراعی-تولید دانه های روغنیکشاورزیکاردانیترمی
کاردانی فنی امور زراعی-تولید گندم و جوکشاورزیکاردانیترمی
کاردانی فنی امور زراعی-تولید نیشکرکشاورزیکاردانیترمی
کاردانی فنی امور زراعی-تولیدات زراعیکشاورزیکاردانیترمی
کاردانی فنی امور زراعی-گیاهان دارویی و معطرکشاورزیکاردانیترمی
کاردانی فنی انتقال و توزیع آب کشاورزیکشاورزیکاردانیپودمانی
کاردانی فنی باغبانی-پرورش توت فرنگیکشاورزیکاردانیترمی
کاردانی فنی باغبانی-تولید سبزی و صیفیکشاورزیکاردانیترمی
کاردانی فنی باغبانی-تولید قارچ های خوراکیکشاورزیکاردانیترمی
کاردانی فنی باغبانی-تولید مرکباتکشاورزیکاردانیترمی
کاردانی فنی باغبانی-تولید میوه های مناطق معتدلهکشاورزیکاردانیترمی
کاردانی فنی باغبانی-تولید و پرورش نهالکشاورزیکاردانیترمی
کاردانی فنی باغبانی-تولید و پرورش نهال باغیکشاورزیکاردانیترمی
کاردانی فنی باغبانی-تولید و فرآوری انگورکشاورزیکاردانیترمی
کاردانی فنی باغبانی-تولید و فرآوری پستهکشاورزیکاردانیترمی
کاردانی فنی باغبانی-تولید و فرآوری خرماکشاورزیکاردانیترمی
کاردانی فنی باغبانی-تولید و فرآوری زعفرانکشاورزیکاردانیترمی
کاردانی فنی باغبانی-تولیدات باغیکشاورزیکاردانیترمی
کاردانی فنی باغبانی-تولیدات گلخانه ایکشاورزیکاردانیترمی