رشته های تحصیلی

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۹۹۲ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
صنایع غذایی گرایش تولید و فرآوری خشکبارصنعتکاردانیترمی
صنایع غذایی گرایش روغن خوراکیصنعتکاردانیپودمانی
صنایع غذایی گرایش روغن خوراکیصنعتکاردانیترمی
صنایع فلزی گرایش جوشکاریصنعتکاردانیترمی
صنایع فلزی گرایش صنایع فلزیصنعتکاردانیترمی
صنایع فناوری اولیه چوبیصنعتکاردانیترمی
صنایع قندصنعتکاردانیپودمانی
صنایع قندصنعتکاردانیترمی
صنایع قند سازی گرایش چغندر قندصنعتکاردانیترمی
صنایع قند سازی گرایش نیشکرصنعتکاردانیترمی
صنایع لاستیکصنعتکاردانیپودمانی
صنایع لاستیکصنعتکاردانیترمی
صنایع نساجی گرایش صنایع نساجیصنعتکاردانیترمی
صنایع نساجی گرایش صنایع نساجی(منسوخ شده)صنعتکاردانیترمی
صنعت رنگ سازیصنعتکاردانیترمی
صنعت شیرینی سازیصنعتکاردانیپودمانی
صنعت شیرینی سازیصنعتکاردانیترمی
صنعت شیرینی سازی گرایش گزسازیصنعتکاردانیترمی
صنعت شیرینی سازی گرایش گزسازیصنعتکاردانیپودمانی
طراحی پوشاکصنعتکاردانیپودمانی