رشته های تحصیلی

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۹۹۲ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
بافت و تولید فرش ماشینیصنعتکاردانیترمی
برق الکترونیک و ابزار دقیقصنعتکاردانیترمی
برق خودروهای زرهیصنعتکاردانیترمی
برق صنعتیصنعتکاردانیترمی
برق متروصنعتکاردانیترمی
برق و تاسیساتصنعتکاردانیترمی
برق و تاسیسات گرایش برقصنعتکاردانیترمی
برق و تاسیسات گرایش تاسیساتصنعتکاردانیترمی
برق و مکانیک ماشین آلاتصنعتکاردانیترمی
برق-الکترونیک و ابزار دقیقصنعتکاردانیترمی
برق-الکترونیک و ابزار دقیقصنعتکاردانیپودمانی
برق-قدرت گرایش پستصنعتکاردانیپودمانی
برق-قدرت گرایش پستصنعتکاردانیترمی
برق-قدرت گرایش پست و انتقالصنعتکاردانیترمی
برق-قدرت گرایش پست و انتقالصنعتکاردانیپودمانی
برق-قدرت گرایش توزیعصنعتکاردانیترمی
برق-قدرت گرایش توزیعصنعتکاردانیپودمانی
برق-قدرت گرایش توزیعصنعتکاردانیپودمانی
برق-قدرت گرایش توزیعصنعتکاردانیترمی
برق-قدرت گرایش تولیدصنعتکاردانیپودمانی