رشته های تحصیلی

نمایش ۹۸۱ تا ۹۹۲ مورد از کل ۹۹۲ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
نقشه کشی عمومی گرایش نقشه کشی و طراحی صنعتیصنعتکاردانیترمی
نقشه کشی عمومی گرایش نقشه کشی و طراحی صنعتی(منسوخ شده)صنعتکاردانیترمی
نقشه کشی معماری گرایش معماریصنعتکاردانیترمی
نگهداری و بهره برداری از قناتصنعتکاردانیپودمانی
نگهداری و بهره برداری قناتصنعتکاردانیترمی
نگهداری و مرمت ساختمانصنعتکاردانیترمی
نورد فولادصنعتکاردانیترمی
هدایت لوکوموتیوصنعتکاردانیترمی
هواشناسیصنعتکاردانیترمی
هوانوردی خلبانی-PPLصنعتکاردانیترمی
هوانوردی گرایش خلبانی PPLصنعتکاردانیپودمانی
هوانوردی-PPLصنعتکاردانیترمی