رشته های تحصیلی

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۹۹۲ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
تکنولوژی فرآوری پشم و پوستصنعتکاردانیترمی
تکنولوژی کنترلصنعتکاردانیترمی
تکنولوژی کنترلصنعتکاردانیپودمانی
تکنیک خودروهای نظامیصنعتکاردانیترمی
تولید آلومینیومصنعتکاردانیترمی
تولید آلومینیومصنعتکاردانیپودمانی
تولید در صنعت سیمانصنعتکاردانیترمی
تولید سیمانصنعتکاردانیترمی
تولید کفشصنعتکاردانیپودمانی
تولید مبلمانصنعتکاردانیپودمانی
تولید و تعمیرات بدنه خودروصنعتکاردانیپودمانی
تولید و تعمیرات بدنه خودروصنعتکاردانیترمی
تونل سازیصنعتکاردانیترمی
تونلسازیصنعتکاردانیپودمانی
جوشکاریصنعتکاردانیپودمانی
جوشکاریصنعتکاردانیپودمانی
جوشکاریصنعتکاردانیترمی
جوشکاریصنعتکاردانیترمی
حروف چینیصنعتکاردانیترمی
حفاری اکتشافیصنعتکاردانیترمی