رشته های تحصیلی

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۹۹۲ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
رنگ خودروصنعتکاردانیپودمانی
رنگ خودروصنعتکاردانیترمی
ریخته گریصنعتکاردانیترمی
ریخته گری گرایش ذوبصنعتکاردانیترمی
ریخته گری گرایش ذوبصنعتکاردانیپودمانی
ریخته گری گرایش مدل سازی و قالب گیریصنعتکاردانیپودمانی
ریخته گری گرایش مدلسازی و قالبگیریصنعتکاردانیترمی
ریخته گری مداومصنعتکاردانیترمی
ساخت و تولید گرایش قالبسازیصنعتکاردانیترمی
ساخت و تولید گرایش ماشین افزارصنعتکاردانیترمی
ساختمان گرایش کارهای عمومی ساختمانصنعتکاردانیترمی
سازه های زیرزمینی متروصنعتکاردانیترمی
سخت افزار کامپیوترصنعتکاردانیپودمانی
سخت افزار کامپیوترصنعتکاردانیترمی
شهرسازیصنعتکاردانیترمی
شیشهصنعتکاردانیترمی
شیشهصنعتکاردانیترمی
شیمی آزمایشگاهی گرایش آرایشی بهداشتیصنعتکاردانیپودمانی
شیمی آزمایشگاهی گرایش آرایشی بهداشتیصنعتکاردانیترمی
شیمی آزمایشگاهی گرایش صنعتیصنعتکاردانیپودمانی