دفتر حقوقی

 

بخش اول -  فرم­ها ، تعهدنامه ها و دستورالعمل ها

 

 1. فرم شماره 1 :  تعهدنامه اعطای دامنه
 2.  فرم شماره 2 : وکالت­نامه اعطای دامنه
 3.  فرم شماره 3 : فرم استعلام از مراجع مختلف جهت بررسی و صدور گواهی موقت
 4. فرم شماره 4 : تعهدنامه انحلال یا تبدیل وضعیت موسسه به مرکز علمی کاربردی
 5. فرم شماره 5 : تعهدنامه اجرای دوره­ های آموزش عالی بین سطوح تحصیلی تک پودمان

 

بخش دوم دستورالعمل­ها، اساسنامه، سوالات متداول و قوانین و مقررات

 1. دستورالعمل نحوه اعطای گواهی فعالیت مراکز
 2. دستورالعمل تبدیل وضعیت مؤسسه آموزش عالی آزاد به مرکز علمی کاربردی
 3. اساسنامه مراکز آموزش عالی علمی کاربردی غیر دولتی
 4. سوالات متداول در خصوص اساسنامه
 5. بخشنامه ها و دستورالعمل­ های حقوقی
 6. قوانین و مقررات