اولین المپیاد مهارتی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی