بسته های خبری و ویژه نامه های دانشگاه جامع علمی کاربردی

آذرماه 

- یکصد و سی و چهارمین بسته خبری دانشگاه جامع علمی کاربردی- 20 آذرماه 1400

- یکصد و سی و سومین بسته خبری دانشگاه جامع علمی کاربردی- 12 آذرماه 1400 

- یکصد و سی و دومین بسته خبری دانشگاه جامع علمی کاربردی- آذرماه 1400

آبان ماه

- یکصد و سی و یکمین بسته خبری دانشگاه جامع علمی کاربردی- 28 آبانماه 1400

- یکصد و سی امین بسته خبری دانشگاه جامع علمی کاربردی- 21 آبانماه 1400

- یکصد و بیست و نهمین بسته خبری دانشگاه جامع علمی کاربردی- 14 آبانماه 1400- بخش دوم

- یکصد و بیست و نهمین بسته خبری دانشگاه جامع علمی کاربردی- 14 آبانماه 1400- بخش اول

- یکصد و بیست و هشتمین بسته خبری دانشگاه جامع علمی کاربردی- 6 آبانماه 1400

مهرماه

- یکصد و بیست و هفتمین بسته خبری دانشگاه جامع علمی کاربردی- 29 مهرماه 1400

- یکصد و بیست و ششمین بسته خبری دانشگاه جامع علمی کاربردی- 22 مهرماه 1400

- یکصد و بیست و پنجمین بسته خبری دانشگاه جامع علمی کاربردی- 15 مهرماه 1400

- یکصد و بیست و چهارمین بسته خبری دانشگاه جامع علمی کاربردی- 9 مهرماه 1400

یکصد و بیست و سومین بسته خبری دانشگاه جامع علمی کاربردی - 2 مهرماه 1400

شهریور ماه

یکصد و بیست و دومین بسته خبری دانشگاه جامع علمی کاربردی- 25 شهریورماه 1400 

یکصد و بیست و یکمین بسته خبری دانشگاه جامع علمی کاربردی- 18 شهریورماه 1400

- یکصد و بیستمین بسته خبری دانشگاه جامع علمی کاربردی- 11 شهریورماه 1400

- یکصد و نوزدهمین بسته خبری دانشگاه جامع علمی کاربردی- ۴ شهریورماه 1400

مرداد ماه

- یکصد و هجدهمین بسته خبری دانشگاه جامع علمی کاربردی- 30 مردادماه 1400

- یکصد و هفدهمین بسته خبری دانشگاه جامع علمی کاربردی- 21 مردادماه 1400

- یکصد و شانزدهمین بسته خبری دانشگاه جامع علمی کاربردی- 15 مردادماه 1400

-یکصد و پانزدهمین بسته خبری دانشگاه جامع علمی کاربردی- 14 مردادماه 1400

-یکصد و چهاردهمین بسته خبری دانشگاه جامع علمی کاربردی- 7 مردادماه 1400

تیرماه

-یکصد و سیزدهمین بسته خبری دانشگاه جامع علمی کاربردی- 31 تیرماه 1400

-یکصد و دوازدهمین بسته خبری دانشگاه جامع علمی کاربردی- 12 تیرماه 1400

-یکصد و یازدهمین بسته خبری دانشگاه جامع علمی کاربردی- 17 تیرماه 1400

-یکصد و دهمین بسته خبری دانشگاه جامع علمی کاربردی- 16 تیرماه 1400

-یکصد و نهمین بسته خبری دانشگاه جامع علمی کاربردی- 10 تیرماه 1400

-یکصد و هشتمین بسته خبری دانشگاه جامع علمی کاربردی- -3 تیرماه 1400

خرداد ماه

-یکصد و هفتمین بسته خبری دانشگاه جامع علمی کاربردی- 28 خردادماه 1400

-یکصد و ششمین بسته خبری دانشگاه جامع علمی کاربردی- 20 خردادماه 1400

--یکصد و پنجمین بسته خبری دانشگاه جامع علمی کاربردی- 14 خردادماه 1400

-یکصدو چهارمین بسته خبری دانشگاه جامع علمی کاربردی- 6 خردادماه 1400

اردیبهشت ماه

-یکصدو سومین بسته خبری دانشگاه جامع علمی کاربردی-  31 اردیبهشت ماه 1400

-یکصدو دومین بسته خبری دانشگاه جامع علمی کاربردی- 27 اردیبهشت ماه 1400

-یکصدو یکمین بسته خبری دانشگاه جامع علمی کاربردی- 26 اردیبهشت ماه 1400

-یکصدمین بسته خبری دانشگاه جامع علمی کاربردی- 1400

- نود و نهمین بسته خبری دانشگاه جامع علمی کاربردی- 16 اردیبهشت ماه 1400

- نود و هشتمین بسته خبری دانشگاه جامع علمی کاربردی- 9 اردیبهشت ماه 1400