کارگاه آموزشی تشکیل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی علمی کاربردی