مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی رشت

استانگیلان
آدرسرشت-فلکه گاز
تلفن۳۲۳۴۰۹۱
نوععمومی
شماره فکس۳۲۳۴۰۹۳

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی رشت

نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
ساختمان گرایش کارهای عمومی ساختمانصنعتکاردانیترمی۷۰
شهرسازیصنعتکاردانیترمی۳۵
عمران امور پیمانهاصنعتکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای معماری-معماری داخلیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای معماری-معماری داخلیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شهرسازیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی عمران-امور پیمان هاصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی عمران-امور پیمان هاصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی معماری-معماری روستاییصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی معماری-معماری روستاییصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی معماری-معماری شهریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی معماری-معماری شهریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمانصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای معماری-طراحی محیط داخلیفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۵۰
معماریصنعتکاردانیپودمانی۳۵
معماریصنعتکاردانیترمی۳۵
معماری گرایش مرمت ابنیهفرهنگ و هنرکاردانیترمی۷۰
مهندسی فناوری عمران-ساختمان سازیصنعتکارشناسیترمی۰
مهندسی فناوری کنترل آلاینده های محیط زیستصنعتکارشناسیپودمانی۵۰