سایر دانشگاه ها

ردیف نام دانشگاه  لینک
1 دانشگاه خوارزمی https://khu.ac.ir
2 دانشگاه گنبد کاووس https://gonbad.ac.ir
3 دانشگاه یزد https://yazd.ac.ir
4 دانشگاه کوثر بجنورد http://kub.ac.ir
5 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان https://gau.ac.ir
6 دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل https://nit.ac.ir
7 دانشگاه شهرکرد https://sku.ac.ir
8 دانشگاه یاسوج http://yu.ac.ir
9 دانشگاه زابل http://uoz.ac.ir
10 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

www.azaruniv.ac.ir

11 دانشگاه جهرم

www.jahromu.ac.ir

12 دانشگاه صنعتی ارومیه

http://uut.ac.ir

13 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

www.ausmt.ac.ir

14 دانشگاه یزد

https://yazd.ac.ir

15 دانشگاه صنعتی سیرجان

https://sirjantech.ac.ir

16 مرکز آموزش عالی کاشمر

http://kashmar.ac.ir/

17 دانشگاه صنعتی شاهرود https://shahroodut.ac.ir
18 دانشگاه صنعتی کرمانشاه https://www.kut.ac.ir/
19 دانشگاه بجنورد https://ub.ac.ir/
20 دانشگاه مراغه https://www.maragheh.ac.ir/
21 دانشگاه تربت حیدریه https://www.torbath.ac.ir/