مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی همدان

استانهمدان
آدرسهمدان،بلوار آیت الله کاشانی کوچه جهاد دانشگاهی مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی همدان
تلفن۲۵۲۸۶۷۷_۲۵۲۹۷۵۳
نوععمومی
شماره فکس۲۵۱۲۴۰۱

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی همدان

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
الکتروتکنیک گرایش تاسیسات الکتریکیصنعتکاردانیترمی۷۵
الکترونیک گرایش رادیو تلویزیونصنعتکاردانیترمی۷۵
حسابداری گرایش دولتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
ساختمان گرایش کارهای عمومی ساختمانصنعتکاردانیترمی۷۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی معماری-معماری شهریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
معماریصنعتکاردانیترمی۳۵
معماری گرایش مرمت ابنیهفرهنگ و هنرکاردانیترمی۷۵
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش برنامه نویسی تحت وبصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش طراحی صفحات وبصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعاتصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری اطلاعات-برنامه نویسی تحت وبصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری اطلاعات-برنامه نویسی تحت وبصنعتکارشناسیترمی۰
مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیکصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری اطلاعات-طراحی صفحات وبصنعتکارشناسیپودمانی۵۰