مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان خراسان رضوی

استانخراسان رضوی
آدرسمشهد-بلوار وکیل آباد-خیابان هنرستان-هنرستان ۹-مرکز علمی کاربردی بهزیستی خراسان رضوی
تلفن۵-۸۶۹۰۰۰۴
نوعدولتی
شماره فکس۵۷-۸۶۹۱۸۵۶

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان خراسان رضوی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
اصلاح و تربیتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
تربیت مربی خانه کودکان و نوجوانانمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
تربیت مربی مراکز پیش از دبستانمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
تربیت مربی مراکز پیش از دبستانمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۲۵
تربیت مربی مراکز پیش از دبستانمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
جامعه شناسی شهریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای اصلاح و تربیتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای تربیت مربی کودکان کم توان ذهنیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای تربیت مربی مهد کودکمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای تربیت مربی مهدکودکمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-اورژانس اجتماعیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانوادهمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری کودکمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای مددکاری کودکمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای مشارکت مردمیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-کودکمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
مددکاری اجتماعیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
مربی کودکمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۵۰