مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان هرمزگان

استانهرمزگان
آدرسبلوار ناصر خیابان وحدت پشت دادسرای انقلاب
تلفن۳۳۳۹۸۱۳
نوعدولتی
شماره فکس۳۳۳۴۲۸۵

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان هرمزگان

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
اصلاح و تربیتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
تربیت مربی مراکز پیش از دبستانمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
تربیت مربی مراکز پیش از دبستانمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای اورژانس اجتماعیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-اورژانس اجتماعیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مراقبت سالمندانمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای مراقبت سالمندانمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-خانوادهمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
مددکاری اجتماعیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵