مرکز آموزش علمی-کاربردی دادگستری کل استان خراسان رضوی

استانخراسان رضوی
آدرسساختمان شماره ۱:مشهد-بلوار ملک آباد-اول قدس-آموزش دادگستری خراسان رضوی-_x۰۰۰D_ ساختمان شماره ۲:مشهد،ابتدای بلوار کوثر شمالی بین کوثر ۲و۴
تلفن۷۶۳۵۳۹۱
نوعدولتی
شماره فکس۷۶۳۵۳۹۲
آدرس وب سایتwww.unlaw.ir
آدرس ایمیلinfo@unlaw.com

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی دادگستری کل استان خراسان رضوی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
ارشاد و معاضدت قضاییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
ارشاد و معاضدت قضاییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
حقوق قضایی گرایش علوم ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حقوق قضایی گرایش علوم ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
حقوق گرایش ارشاد در امور کیفریمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۲۰
حقوق گرایش شورای حل اختلافمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
حقوق گرایش شورای حل اختلافمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
خدمات قضاییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
خدمات قضایی(فقط دو دوره اجرا)مدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
دستیار قضاییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
دستیار قضاییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای حقوق-ارشاد و معاضدت قضاییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حقوق-ارشاد و معاضدت قضاییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضاییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضاییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حقوق-دستیاری قضاییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حقوق-دستیاری قضاییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حقوق-شورای حل اختلافمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰