مرکز آموزش علمی-کاربردی دادگستری کل استان لرستان

استانلرستان
آدرسخرم آباد،میدان شاپورخواست،جنب دادگستری کل استان لرستان
تلفن۰۶۶۱۲۲۳۲۵۱۶
نوعدولتی
شماره فکس۰۶۶۱۲۲۳۲۵۱۸

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی دادگستری کل استان لرستان

نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
حقوق قضایی گرایش علوم ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
حقوق گرایش ارشاد در امور کیفریمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۳۰
حقوق گرایش ارشاد در امور مدنیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۳۰
خدمات قضاییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
خدمات قضایی(فقط دو دوره اجرا)مدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضاییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضاییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حقوق-دستیاری قضاییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰