مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت سهامی مخابرات استان هرمزگان

استانهرمزگان
آدرسبندرعباس چهارراه نخل ناخدا به سمت ترمینال جنب تعمیرگاه گلشهر جنب نقلیه مخابرات
تلفن۶۶۶۰۰۸۳
نوععمومی

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت سهامی مخابرات استان هرمزگان

نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
کاردانی فنی ارتباطات داده هاصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICTصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیپودمانی۵۰