مرکز آموزش علمی-کاربردی بازرگانی واحد آذربایجان شرقی

استانآذربایجان شرقی
آدرستبریز،رجایی شهر،جنب مرکز بهداشت برادران شهیدبالاپور
تلفن۳۸۱۶۲۹۶-۳۸۱۸۹۳۲
نوعخصوصی
شماره فکس۳۸۱۶۲۹۵

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی بازرگانی واحد آذربایجان شرقی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
امور اداریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۷۵
بازاریابیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش حسابرسیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش دولتیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۴۰
حسابداری گرایش دولتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
حسابداری گرایش دولتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش مالیاتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
حسابداری گرایش مالیاتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش مالیاتیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۴۰
خدمات مالی در واحدهای صنفیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
روابط عمومیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۳۵
روابط عمومیفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۴۰
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای امور بیمهمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای بازاریابیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای تبلیغاتفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰