مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت تعاونی تولیدی مهستان سبز شمال تنکابن

استانمازندران
آدرستنکابن-خیابان علامه-مرکز آموزش عالی علمی کاربردی مهستان سبز شمال تنکابن
تلفن۰۱۹۲/۴۲۲۳۱
نوعخصوصی
شماره فکس۰۱۹۲/۴۲۳۹۹
آدرس ایمیلmahestan_uni@yahoo.com

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت تعاونی تولیدی مهستان سبز شمال تنکابن

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
حسابداری گرایش مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۷۵
حقوق قضایی گرایش علوم ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۷۵
حقوق قضایی گرایش علوم ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حمل ونقل ترافیک شهریصنعتکاردانیترمی۳۵
ساختمان گرایش کارهای عمومی ساختمانصنعتکاردانیترمی۷۵
شهرسازیصنعتکاردانیترمی۳۵
عمران امور پیمانهاصنعتکاردانیترمی۳۵
عمران گرایش پیش ساخته هاصنعتکاردانیترمی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیپودمانی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابرسیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضاییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حقوق-شورای حل اختلافمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کارمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای معماری-معماری داخلیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای معماری-معماری داخلیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰