مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی لرستان(خرم آباد)

استانلرستان
آدرسخرم آباد-باغ کشاورزی-مجتمع آموزش جهاد کشاورزی لرستان
تلفن۲۲۵۳۹۳۷-۰۶۶۱
نوعدولتی
شماره فکس۲۲۰۲۱۳۷-۰۶۶۱

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی لرستان(خرم آباد)

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
آبخیزداریکشاورزیکاردانیترمی۳۵
پرورش طیورکشاورزیکاردانیترمی۳۵
پرورش گاوکشاورزیکاردانیترمی۳۵
تکثیر و پرورش آبزیان گرایش آب شیرینکشاورزیکاردانیترمی۳۵
تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطرکشاورزیکاردانیترمی۳۵
جنگلداری جامع(آگروفارستری)کشاورزیکاردانیترمی۳۵
حفاظت و حمایت منابع طبیعیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای بهداشتیاری دامپزشکیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی آبیاری-انتقال و توزیع آب کشاورزیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی امور زراعی-گیاهان دارویی و معطرکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی باغبانی-تولید قارچ های خوراکیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی باغبانی-تولید و فرآوری زعفرانکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی باغبانی-گل و گیاهان زینتیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی دامپروری-پرورش صنعتی طیورکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی دامپروری-پرورش صنعتی گاوکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شیلات-تکثیر و پرورش ماهیان سردآبیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی منابع طبیعی-آبخیزداریکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی منابع طبیعی-جنگلداریکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی منابع طبیعی-حفاظت و حمایت منابع طبیعیکشاورزیکاردانیترمی۰