مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی لرستان(بروجرد)

استانلرستان
آدرسبروجرد-کیلومتر ۵ جاده خرم آباد-روبروی شرکت نفت
تلفن۰۶۶۲۲۶۲۷۷۱۵
نوعدولتی
شماره فکس۲۶۲۷۸۳۸

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی لرستان(بروجرد)

نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
تکنولوژی گیاه پزشکیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای امور تعاونمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی امور زراعی-گیاهان دارویی و معطرکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی کشاورزی-عمران اراضی کشاورزیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی گیاه پزشکیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی مکانیزاسیون کشاورزیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی مکانیک-مکانیک ماشین های زراعی و باغیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی مکانیک-مکانیک ماشین های فرآوری خوراک دامکشاورزیکاردانیترمی۰
مکانیزاسیون کشاورزیکشاورزیکاردانیترمی۳۵