مرکز آموزش علوم و صنایع شیلاتی میرزا کوچک خان رشت

استانگیلان
آدرسرشت-کیلومتر ۵ جاده شهر صنعتی-قبل از ورودی اول شهر صنعتی
تلفن۳۳۸۲۳۵۲
نوعدولتی
شماره فکس۳۳۸۲۳۵۴

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علوم و صنایع شیلاتی میرزا کوچک خان رشت

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
بهداشت آبزیانکشاورزیکاردانیترمی۳۵
بهداشتیار دامپزشکیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
تکثیر و پرورش آبزیان گرایش آب شیرینکشاورزیکاردانیترمی۳۵
تکثیر و پرورش آبزیان گرایش آب شیرینکشاورزیکاردانیپودمانی۳۵
تکنولوژی صید و بهره برداریکشاورزیکاردانیترمی۳۵
شیمی آزمایشگاهی گرایش غذاییصنعتکاردانیترمی۳۵
صید و بهره برداریکشاورزیکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای بهداشت محصولات دامیکشاورزیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای بهداشت یاری دامپزشکیکشاورزیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکشاورزیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی تکثیر و پرورش آبزیان زینتیکشاورزیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی تکثیر و پرورش ماهیان خاویاریکشاورزیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی تکثیر و پرورش ماهیان سردابیکشاورزیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی تکثیر و پرورش ماهیان گرمابیکشاورزیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی حفاظت از ذخایر و منابع آبزیانکشاورزیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شیلات-تکثیر و پرورش ماهیان خاویاریکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شیلات-تکثیر و پرورش ماهیان سردآبیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شیلات-تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شیلات-صید و بهره برداری آبزیانکشاورزیکاردانیترمی۰