مرکز آموزش منابع طبیعی مازندران(کلارآباد)

استانمازندران
آدرستنکابن-کلارآبادخیابان شهید بهشتی
تلفن۰۱۹۲۴۹۲۲۴۰
نوعدولتی
شماره فکس۰۱۹۲۴۹۲۲۴۰
آدرس ایمیلKelarabad-CENR@yahoo.com

رشته های تحصیلی مرکز آموزش منابع طبیعی مازندران(کلارآباد)

نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
امور حقوقی زمینکشاورزیکاردانیترمی۳۵
جنگلکشاورزیکاردانیترمی۳۵
کاردانی فنی باغبانی-تولید و پرورش نهال باغیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی منابع طبیعی-آبخیزداریکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی منابع طبیعی-جنگلداریکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی منابع طبیعی-جنگلداری تلفیقیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی منابع طبیعی-حفاظت و حمایت منابع طبیعیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی منابع طبیعی-مرتعداریکشاورزیکاردانیترمی۰
مرتعکشاورزیکاردانیترمی۳۵