مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی مازندران(بابلسر)

استانمازندران
آدرسبابلسر بلوار پاسداران میدان معلم
تلفن۰۱۱۲۵۲۲۴۰۹
نوعدولتی
شماره فکس۰۱۱۲۵۲۸۳۳۸۵

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی مازندران(بابلسر)

نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
پرورش زنبور عسلکشاورزیکاردانیترمی۳۵
تکثیر و پرورش آبزیان گرایش آب شیرینکشاورزیکاردانیترمی۳۵
حسابداری گرایش مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
کاردانی فنی باغبانی-پرورش توت فرنگیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی باغبانی-گل و گیاهان زینتیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی پرورش زنبور عسلکشاورزیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی تکثیر و پرورش ماهیان گرمابیکشاورزیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی دامپروری-پرورش زنبور عسلکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شیلات-تکثیر و پرورش آبزیان زینتیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شیلات-تکثیر و پرورش ماهیان خاویاریکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شیلات-تکثیر و پرورش ماهیان سردآبیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شیلات-تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبیکشاورزیکاردانیترمی۰