مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت پیگیر

استانگلستان
نوعخصوصی

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت پیگیر

نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
کاردانی حرفه ای بازاریابیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای بازاریابیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای بهداشت محصولات دامیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی پرورش صنعتی طیورکشاورزیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی دامپروری-پرورش صنعتی طیورکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی صنایع غذایی-گوشت و فرآورده های گوشتیکشاورزیکاردانیترمی۰