مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت کشت و صنعت کردستان سبز

استانکردستان
نوعخصوصی

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت کشت و صنعت کردستان سبز

نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کارمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی امور زراعی-گیاهان دارویی و معطرکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی برق-برق صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی تولیدات باغیکشاورزیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی تولیدات زراعیکشاورزیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی تولیدات گلخانه ایکشاورزیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی گیاه پزشکیکشاورزیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی مکانیزاسیون کشاورزیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰