مرکز آموزش علمی-کاربردی صنایع دفاعی زرین شهر

استاناصفهان
آدرسزرین شهر-جاده مبارکه زرین شهر
تلفن۰۳۳۴۶۳۲
نوعدولتی
شماره فکس۰۳۳۴۶۳۲۲۰۰

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی صنایع دفاعی زرین شهر

نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۶ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
امور اداریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
امور اداریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۰
حسابداری گرایش دولتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
مدیریت بازرگانیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
نرم افزار کامپیوترصنعتکاردانیترمی۰