مرکز آموزش علمی-کاربردی علوم و فنون قزوین

استانقزوین
آدرسقزوین-شهر محمدیه
تلفن۲-۰۲۸۲۲۵۶۱۳۸۱
نوعخصوصی
شماره فکس۰۲۸۲۲۵۶۱۳۸۳

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی علوم و فنون قزوین

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۳ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
برق-قدرت گرایش توزیعصنعتکاردانیپودمانی۳۵
بهینه سازی مصرف انرژی گرایش ساختمانصنعتکاردانیترمی۳۵
تکنولوژی کنترلصنعتکاردانیپودمانی۳۵
جوشکاریصنعتکاردانیپودمانی۳۵
جوشکاریصنعتکاردانیترمی۳۵
حسابداری گرایش حسابرسیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش حسابرسیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۴۰
حسابداری گرایش صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۴۰
حسابداری گرایش مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش مالیاتیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۴۰
ساخت و تولید گرایش ماشین افزارصنعتکاردانیترمی۵۰
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیترمی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای امور بورسمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای بازرگانی-مشاوره حقوقی اصنافمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیاتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰