مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان مدیریت صنعتی سنندج

استانکردستان
آدرسسنندج-بلوار تکیه وچمن
تلفن۰۸۷۱۶۶۶۴۶۲
نوعخصوصی
شماره فکس۰۸۷۱۶۶۶۴۶۲

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان مدیریت صنعتی سنندج

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
اقتصاد کار و بهره وریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
حسابداری گرایش حسابرسیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۴۰
حسابداری گرایش مالیاتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
ساختمان گرایش کارهای عمومی ساختمانصنعتکاردانیترمی۷۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیاتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیاتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابرسیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کارمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای حسابداری مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-اموالمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
مدیریت بازرگانیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
مدیریت بیمه گرایش اموالمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۳۵
مدیریت کسب و کارمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
مهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتریصنعتکارشناسیپودمانی۴۰