مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو

استانالبرز
آدرسکیلومتر ۵ اتوبان کرج قزوین جنب شرکت نیک کالا-ضلع جنوبی اتوبان-شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو
تلفن۱۲و۰۲۶۳۴۷۰۶۶۱۵
نوعخصوصی
شماره فکس۰۲۶۱۴۷۰۴۰۰

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
بازاریابیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
تکنولوژی کنترلصنعتکاردانیترمی۳۵
حسابداری گرایش صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
ساخت و تولید گرایش قالبسازیصنعتکاردانیترمی۶۰
ساخت و تولید گرایش ماشین افزارصنعتکاردانیترمی۶۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کارمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی کنترلصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی مکانیک-ساخت و تولید قالب های فلزیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی مکانیک-ماشین افزارصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی مکانیک-ماشین افزارصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی نقشه کشی صنعتیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی نقشه کشی صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
ماشین ابزارصنعتکاردانیپودمانی۳۵
ماشین ابزارصنعتکاردانیترمی۳۵
مدیریت کسب و کارمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
نقشه کشی صنعتیصنعتکاردانیترمی۳۵
نقشه کشی صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۳۵