مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت سهامی عام صنعتی مینو

استانزنجان
آدرسخرمدره-شهرک قدس-خیابان مینو-مرکز آموزش علمی کاربردی مینو
تلفن۵۵۳۸۰۶۱-۳
نوععمومی
شماره فکس۵۵۳۸۰۶۱

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت سهامی عام صنعتی مینو

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
الکترونیک گرایش الکترونیک عمومیصنعتکاردانیترمی۷۵
ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
برق صنعتیصنعتکاردانیترمی۳۵
تاسیسات گرایش تبریدصنعتکاردانیترمی۷۵
تکنولوژی آرد سازیصنعتکاردانیپودمانی۳۵
تکنولوژی کنترلصنعتکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش حسابرسیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
ساخت و تولید گرایش ماشین افزارصنعتکاردانیترمی۷۵
شیمی آزمایشگاهی گرایش غذاییصنعتکاردانیترمی۳۵
شیمی آزمایشگاهی گرایش غذاییصنعتکاردانیپودمانی۳۵
صنایع شیمیایی گرایش صنایع شیمیاییصنعتکاردانیترمی۷۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابرسیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کارمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی ابزار دقیقصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی برق-برق صنعتیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-غذاییصنعتکاردانیترمی۰