مرکز آموزش علمی-کاربردی برهان نیروی شمال

استانگیلان
نوعخصوصی

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی برهان نیروی شمال

نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
جوشکاریصنعتکاردانیپودمانی۷۵
جوشکاریصنعتکاردانیترمی۷۵
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کارمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی جوشکاریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی سازه های پیش ساختهصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی مکانیک-تاسیسات مکانیکی ساختمانصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی مکانیک-ماشین افزارصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی نقشه کشی صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
ماشین ابزارصنعتکاردانیپودمانی۷۵
مهندسی فناوری جوشصنعتکارشناسیترمی۰
مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتیصنعتکارشناسیترمی۰
مهندسی فناوری ماشین افزارصنعتکارشناسیپودمانی۵۰