مرکز آموزش علمی-کاربردی جواد الائمه یزد

استانیزد
آدرسیزد-صفائیه میدان جانباز بلوار شهیدان اشرف میدان ایثار بلوار طراوت کوچه شبنم کوچه شهید جهان آرا
تلفن۰۳۵۱۸۲۲۷۸۰۷
نوعدولتی
شماره فکس۰۳۵۱۸۲۸۶۴۵۵

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی جواد الائمه یزد

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
تربیت مبلغ قرآن کریممدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
تربیت مربی قرآن کریممدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
خدمات جهانگردیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
سخت افزار کامپیوترصنعتکاردانیپودمانی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای تربیت مربی قرآن کریمفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای تربیت مربی قرآن کریمفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای خدمات گردشگریفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای گردشگریفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای هتلداریفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
مترجمی آثار دیداری شنیداری زبان انگلیسیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
مدیریت گردشگریمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۲۰
مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعاتصنعتکارشناسیترمی۰
نرم افزار کامپیوترصنعتکاردانیپودمانی۳۵
هتلداریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵