مرکز آموزش علمی-کاربردی الموت

استانقزوین
آدرسقزوین معلم کلایه خیابان معلم ۱۲
تلفن۰۲۸۲۳۶۲۲۲۱
نوعخصوصی
شماره فکس۰۲۸۲۳۶۲۲۲۱

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی الموت

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطرکشاورزیکاردانیپودمانی۳۵
تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطرکشاورزیکاردانیترمی۳۵
حسابداری گرایش صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
حقوق قضایی گرایش علوم ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیترمی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای خدمات گردشگریفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای گردشگریفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی فنی امور زراعی-گیاهان دارویی و معطرکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی تکثیر و پرورش ماهیان سردابیکشاورزیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی حفاظت و حمایت منابع طبیعیکشاورزیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی گیاهان دارویی و معطرکشاورزیکاردانیپودمانی۵۰