مرکز آموزش علمی-کاربردی بندرعباس1

استانهرمزگان
آدرسبندرعباس-آزادگان-جنب مخابرات شهید قندی-مرکز علمی-کاربردی بندرعباس ۱
تلفن۳۳۳۶۱۱۲
نوعخصوصی
شماره فکس۳۳۵۱۰۰۸

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی بندرعباس1

نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
جوشکاریصنعتکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی فنی جوشکاریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی جوشکاریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۵۰
گرافیکفرهنگ و هنرکاردانیترمی۳۵
مهندسی فناوری جوشصنعتکارشناسیترمی۰