مرکز آموزش علمی-کاربردی ساختمان و شهرسازی یزد

استانیزد
آدرسیزد-بلوارمنتظرقائم -کوچه شهید نصیری
تلفن۶۲۳۶۰۰۱-۳
نوعدولتی
شماره فکس۶۲۳۶۰۰۴

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی ساختمان و شهرسازی یزد

نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
کاردانی فنی سازه های پیش ساختهصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شهرسازیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شهرسازیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی عمران-امور پیمان هاصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی عمران-سازه های پیش ساختهصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی عمران-نگهداری و مرمت ساختمانصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی معماری-معماری روستاییصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی معماری-معماری روستاییصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی معماری-معماری شهریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی معماری-معماری شهریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی نگهداری و مرمت ساختمانصنعتکاردانیپودمانی۵۰
معماریصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی تکنولوژی ساختمانصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری عمران-ساختمان سازیصنعتکارشناسیترمی۰
مهندسی فناوری معماری-طراحی و نوسازی بافت های فرسودهصنعتکارشناسیترمی۰