مرکز آموزش علمی-کاربردی استانداری بوشهر

استانبوشهر
آدرسبوشهر-خیابان شهید چمران
تلفن۰۷۷۱۵۵۶۳۰۶
نوعدولتی
شماره فکس۵۵۵۵۰۰۹

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی استانداری بوشهر

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
آمار و نیروی انسانیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
امور اداریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۷۵
امور اداریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
جوشکاریصنعتکاردانیترمی۳۵
حسابداری گرایش دولتیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش دولتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش دولتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
خدمات پستیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
خدمات پستیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
عمران امور پیمانهاصنعتکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)صنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی عمران-امور پیمان هاصنعتکاردانیترمی۰
کارشناسی حرفه ای حسابداری دولتیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
گاز رسانیصنعتکاردانیترمی۳۵
مدیریت بازرگانیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
مهندسی تکنولوژی جوشکاریصنعتکارشناسیپودمانی۳۵
مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیاییصنعتکارشناسیپودمانی۳۵