مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

استانتهران
آدرسخیابان اقدسیه.تقاطع بدیعی.شماره ۴۰
تلفن۲۲۲۹۶۹۶۹
نوععمومی
شماره فکس۲۲۲۹۵۸۹۸

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
تعمیرات سخت افزار کامپیوترصنعتکاردانیپودمانی۳۵
سخت افزار کامپیوترصنعتکاردانیپودمانی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیپودمانی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیترمی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطات گرایش خدمات رایانه ای در شهرداریصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی فنی خدمات الکترونیکی شهرصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی کامپیوتر-سیستم های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
مهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتریصنعتکارشناسیپودمانی۴۰
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش خدمات رایانه ای در شهرداریصنعتکارشناسیپودمانی۴۰
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش طراحی صفحات وبصنعتکارشناسیپودمانی۴۵
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعاتصنعتکارشناسیپودمانی۴۰
مهندسی فناوری اطلاعات-خدمات رایانه ای در شهرداریصنعتکارشناسیترمی۰
مهندسی فناوری اطلاعات-خدمات رایانه ای در شهرداریصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری اطلاعات-طراحی صفحات وبصنعتکارشناسیترمی۰