مرکز آموزش علمی-کاربردی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

استانقم
نوعدولتی

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
کاردانی فنی تجهیزات پزشکی-تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی تجهیزات پزشکی-تجهیزات اتاق عملصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی تجهیزات پزشکی-تجهیزات کنترل عفونی و استریلیزاسیونصنعتکاردانیترمی۰