مرکز آموزش علمی-کاربردی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

استانهرمزگان
نوعدولتی

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی تجهیزات پزشکی-تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی تجهیزات پزشکی-تجهیزات اتاق عملصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی تجهیزات پزشکی-تجهیزات کنترل عفونی و استریلیزاسیونصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکیصنعتکاردانیپودمانی۵۰